Naslovnica Dobre priče Električni i elektronski otpad u FBiH: Sakupljena je količina od 2.513 tona

Električni i elektronski otpad u FBiH: Sakupljena je količina od 2.513 tona

„Efikasno i pravilno upravljanje električnim i elektronskim otpadom je zadatak stavljen ispred društva ZEOS eko-sistem d.o.o., koji je u toku 2020. godine uspješno završen uz ostvarenje Pravilnikom propisanih ciljeva. Sakupljena je količina od 2.513 tona, a kontinuiran godišnji rast zbrinutog e-otpada pokazuje stabilnost poslovanja cjelokupnog sistema.

Prateći globalne trendove prema Global E-waste Monitor 2020 količine e-otpada se svake godine povećavaju, a Evropa ima najveću stopu generisanog otpada po stanovniku godišnje od 16,2 kg/stanovniku, dok u Bosni i Hercegovini taj podatak iznosi 7,8 kg/stanovniku za 2019. godinu. Interesantno je spomenuti da prema podacima WEEE Foruma, Međunarodne zajednice ovlaštenih operatera sistema za sakupljanja e-otpada, svako domaćinstvo u Evropi posjeduje u prosjeku 72 električna i elektronska uređaja, od čega je 11 pokvareno ili se ne koristi”, kaže Emil Šehić, direktor društva ZEOS eko-sistem d.o.o.

Emil Šehić, direktor društva ZEOS eko-sistem d.o.o.

E-otpad se ne može odlagati bilo gdje, stoga je neophodno obezbijediti što više lokacija sa odgovarajućom infrastrukturom i uključiti lokalna komunalna preduzeća u cjelokupnu priču, kako bi zajedno mogli doprinijeti zelenijem okolišu. „Krajem 2021. godine ZEOS eko-sistem planira postavku novih 36 uličnih e-kontejnera u vrijednosti od 62.000,00 KM, koje će staviti na raspolaganje građanima za odlaganje malih aparata promjera do 45 cm“, ističe Šehić, i dodaje da to oslikava važnost postojanja operatera.

Na linku  možete preuzeti primjerak godišnjeg izvještaja društva ZEOS eko-sistem d.o.o. za 2020. godinu. Izvještaj sadrži važne i korisne informacije o radu operatera na području upravljanja električnim i elektronskim otpadom, a koje uključuju: izvještaj o sakupljenim količinama e-otpada, izvještaj o realizovanim aktivnostima, izvještaj o broju društveno odgovornih kompanija, koje ispunjavaju svoju obavezu propisanu Pravilnikom preko društva ZEOS eko-sistem d.o.o

Besplatna reciklaža za sve

Uloga operatera ogleda se u osiguranju stabilnog i efikasnog sistema zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada, čiji rezultati nakon punih osam godina poslovanja donose izvanredne rezultate. Zahvaljujući tome danas postoji besplatna usluga preuzimanja e-otpada od pravnih lica, infrastruktura koja obuhvata e-kontejnere, zeleni namještaj i reciklažna dvorišta za sve građane, kao i saradnja sa lokalnim nivoima vlasti i nevladinim organizacijama. Sve lokacije mjesta za odlaganje i informacije o besplatnom preuzimanju električnog i elektronskog otpada od pravnih lica, mogu se pronaći na web stranici www.zeos.ba

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja, besplatno zbrinjavanje i saradnju. Možete nas kontaktirati putem e-maila [email protected] ili putem telefona +387 33 628 606.

Zajedno promovišemo vrijednost koju nam predstavlja čista okolina, bez e-otpada.