Naslovnica Dobre priče Slijedeći EU standarde: Kanton Sarajevo uspostavio Katalog metapodataka za upravljanje prostornim podacima

Slijedeći EU standarde: Kanton Sarajevo uspostavio Katalog metapodataka za upravljanje prostornim podacima

Projekat „Urbana transformacija Sarajeva (UTPS)“

Danas je Vlada Kantona Sarajevo zvanično predstavila Katalog metapodataka, čime je započela nova era upravljanja prostornim podacima. Uspostavljen odlukom Vlade u julu ove godine, Kanton Sarajevo postaje prvi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je implementirao savremeni Katalog metapodataka. Katalog je izrađen u sklopu projekta „Urbana transformacija Sarajeva (UTPS)“, kojem je cilj da osigura podršku institucijama Kantona Sarajevo kako bi inovirale i unaprijedile sistem urbanog planiranja.

Uspostava Kataloga metapodataka Kantona Sarajevo i povezanih digitalnih sistema ključni je korak ka efikasnom i transparentnom upravljanju prostornim podacima Kantona Sarajevo, što i jeste jedan od ključnih strateških ciljeva Vlade KS. Katalog će osigurati efikasne, sigurne i visokokvalitetne javne usluge u skladu sa načelima digitalizacije i digitalne transformacije. Dodatno, Katalog metapodataka igra važnu ulogu u usklađivanju naše infrastrukture prostornih podataka sa standardima EU, što je značajan korak prema članstvu u EU“, rekao je Nihad Uk, premijer Kantona Sarajevo.

Katalog metapodataka Kantona Sarajevo sadrži informacije o izvorima prostornih podataka, olakšavajući njihovo otkrivanje, pregledanje, korištenje i dijeljenje. Do sada je u Katalog integrirano preko 200 metapodatkovnih zapisa koji opisuju prostorne podatke Kantona Sarajevo, a u narednom periodu se očekuje kontinuiran unos i ažuriranje od strane relevantnih institucija.

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo predvodi uspostavu i rad Kataloga metapodataka.

Katalog metapodataka kreiran je u skladu sa EU direktivom INSPIRE, koja promoviše transparentnu i olakšanu razmjenu geopodataka, te Zakonom o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine. Katalog će sadržavati postojeće metapodatke svih relevantnih organa uprave, institucija i javnih preduzeća te nove podatke i informacije koje se mogu direktno unositi i ažurirati. Na taj način će vlasnicima metapodataka biti omogućen moderan i koherentan sistem upravljanja metapodacima. Dodatno, biće centralizovani metapodaci više institucija, što će u konačnici olakšati korisnicima da pronađu željene podatke”, kazao je Faruk Muharemović, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Katalog metapodataka Kantona Sarajevo je povezan sa centralnim Katalogom metapodataka infrastrukture prostornih podataka (IPP) Federacije Bosne i Hercegovine. To znači da se vrši preuzimanje svih metapodatkovnih zapisa iz Kataloga metapodataka Kantona Sarajevo u centralni katalog metapodataka IPP FBiH.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo nepokolebljivo je posvećen tekućim inicijativama digitalizacije i modernizacije. Osim uspostave Kataloga metapodataka, naši napori su usmjereni i na stvaranje sveobuhvatne digitalne arhive. Nadalje, naša predanost poticanju tehnološki napredne zajednice dovela je do razvoja platforme ‘WebCity’. Ova inovativna platforma ne samo da omogućava bržu razmjenu informacija, već osigurava i transparentne komunikacijske kanale između građana i institucija, čime se u konačnici optimiziraju različiti procesi“, dodao je je Muharemović.

Ovaj značajan iskorak u digitalizaciji dio je projekta „Urbana transformacija Sarajeva (UTPS)”, koji finansira švicarski Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO). UTPS konzorcijum, koji čine Urbaplan, Helvetas i Enova, odigrao je ključnu ulogu u pružanju podrške uspostavi Kataloga metapodataka Kantona Sarajevo. Ajla Dorfer, predstavnica konzorcijuma UTPS, izjavila je: „Kanton Sarajevo se sada može pohvaliti novim Katalogom metapodataka i digitalnom arhivom, ključnim elementima projektnog trećeg radnog paketa pod nazivom ‘Digitalni prostorni informacioni sistemi –

platforma metapodataka’“.

Uz ovaj radni paket, konzorcijum UTPS je identifikovao još tri ključna radna paketa, od kojih će dva biti finalizirana do kraja ove godine. Radni paket 1 – „Zelene površine i koridori” naglašava važnost održivih urbanih zelenih površina u Sarajevu, uključujući najbolje prakse iz Švicarske i drugih zemalja Europske unije. Ključni dokumenti izrađeni u sklopu ovog paketa su „Nacrt Urbanističkog plana za Kanton: Kritički osvrt na planiranje zelenih površina“, „Koncept Urbanističkog plana za Kanton: Regulatorne preporuke za zaštitu, unaprjeđenje i opremanje otvorenih prostora” i „Prostorne tipologije: Strateški pravci za održive otvorene prostore u Kantonu Sarajevo“. Radni paket 2 – „Urbana mobilnost” ima za cilj poboljšati efikasnost i održivost urbane mobilnosti Sarajeva, bliskom saradnjom između Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Švicarskog saveznog instituta za tehnologiju u Cirihu (ETHZ) na konceptu mobilnosti Urbanističkog plana. Radni paket  4 – „Učestvovanje javnosti” jača angažman građana u procesu urbanog razvoja. U sklopu paketa je kreirana publikacija „Dobre prakse osiguranja participacije javnosti u urbanom planiranju”, koja analizira nedostatke u procesu učestvovanja javnosti u Sarajevu i predstavlja studije slučaja sa Zapadnog Balkana, Švicarske, Austrije, ali i samog Sarajeva. U izradi je, također, i set alatki za jačanje mehanizama učestvovanja javnosti u urbanom planiranju.

Iz radnog paketa Zelene površine i koridori proizašle su dvije značajne publikacije. Prva publikacija je ‘Ozelenjavanje Sarajeva: Akcioni plan za razvoj urbanih zelenih površina’, a druga ‘Priroda u gradu: dobre prakse korištenja urbanog zelenila za otporne i zdrave gradove‘. Implementacijom definisanih preporuka, cilj nam je poboljšati upravljanje urbanim zelenim površinama, promovirajući bolju kvalitetu života u Sarajevu i potencijalno u drugim gradovima”, zaključila je Dorfer.